کد به کد کردن

اصل کد به کد کردن چیست؟
برای مثبت یا منفی نگه داشتن بازار یا فریب دادن افرادی که در بازار فعالیت دارن می باشد

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره رایگان ما رو به هیچ وجه از دست نده

سلام خوش آمدید

در صورت نیاز با هر کدام از پشتیبانان ارتباط برقرار نمایید.

این دوره آموزشی رو به هیچ وجه از دست نده . . .